วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายประพันธุ์ สำราญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลในโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 (จุดรับซื้อวัดห้วยนา) และหมู่ที่ 9 (จุดรับซื้อโรงเรียนบ้านห้วยนา) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ตามรูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อมดำเนินการเพื่อดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกฯ โดยกำหนดออกบริการระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยการอำนวยความสะดวกจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม (ส.อบต.หมู่ที่ 3) (นายทวี แผวสุวรรณ์) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 9 (นางสุจี ใสปัน)