วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายประพันธุ์ สำราญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลในโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ บ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 1 (จุดรับซื้อวัดม่วงค่อม) และหมู่ที่ 2 (จุดรับซื้อที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ตามรูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อมดำเนินการเพื่อดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกฯ โดยกำหนดออกบริการระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยการอำนวยความสะดวกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 1 (นายสันติสุข ผาผาย) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2 (นางสุมาลี ผาผาย)