วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่บ่อจัดการขยะตำบลม่วงค่อม เพื่อปรัปรุงพื้นที่รองรับการจัดการขยะ