วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเห็นชอบร่วมกันในการาประกาศเจตนารมณ์ ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาตามมาตรการสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาและเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภท รวมถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮล์ การเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมี นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เป็นผู้แทนสถานศึกษาร่วมลงนาม