วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทวี แผวสุวรรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมแต่งไทยในกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี ๒๕๖๖ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” โดยจังหวัดลพบุรี กำหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการร่วมรณรงค์แต่งไทย ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “งานแผ่นดินสมเด็พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง