วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ อาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ด่านชุมชนตำบลม่วงค่อม 11 หมู่บ้าน เพื่อตรวจสกัดกลุ่มเสี่ยง ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน และดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เช่น การเมาสุรา
การขับรถเร็ว เป็นต้น