วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เยี่ยมชมการซักซ้อมกิจกรรมของกลุ่ม 3 วัย ได้แก่ เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม (ปฐมวัย), นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม (สูงวัย) และสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม (วัยใส) เพื่อร่วมแสดงในงาน “ฟ้ากระจ่างที่สว่างอารมณ์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเพื่อบูรณะซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการศึกษา