วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายทวี แผวสุวรรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ในการนี้ นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว