วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภกิห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565 ด้วยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยงานราชการและเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัด ยื่นเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม และการขออนุญาตแก้ไขผังแปลง ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีเพื่อพิจารณา  ในการนี้ นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี