วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานเปิด และปิดโครงการสนับสนุนการเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ชี้แนะกระบวนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย ห่างไกลจากสิ่งเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี