วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี หม่อมหลวงมธุริน วรวุฒิ เกษตรตำบลม่วงค่อม, นายธีเชษฐ์ แก้วมณี ปศุสัตว์อำเภอ, นายฐิติ จันทร์คล้อย ประมงอำเภอชัยบาดาล, นายสมศักดิ์ ผาผาย กำนันตำบลม่วงค่อม, นายแสง มาตาเดิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และนางสาวลำภู ใจตรงดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หมู่ที่ 9 พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ (น้ำหลาก) จำนวน 50 ไร่