วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และผู้แทนส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมร่วมประชุม โดยติดตามผลการปฏิบัติงาน และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามนโยบาย “ม่วงค่อมพัฒนา 5G” ซึ่งกำหนดประชุมร่วมกันทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อทันต่อการพัฒนา และการบริหารงานเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนตำบลม่วงค่อม