วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บ้านห้วยนา หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงค่อม, นายศักดิ์ดา น้อยเจริญ ครู กศน.ตำบลม่วงค่อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลม่วงค่อม (อสม.ม่วงค่อม), นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ให้คงอยู่สืบไป