วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นิมนต์เจ้าอาวาส และผู้แทนเจ้าอาวาสวัดในเขตตำบลม่วงค่อม ประกอบด้วย วัดอัมพวันวนาราม (วัดม่วงค่อม), วัดห้วยนา, วัดนารายณ์ทรงธรรม (วัดโคกสนั่น) และวัดโคกสะอาด ร่วมประชุมขอความเมตตารับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค และของใช้
ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลม่วงค่อม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับบริบท “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม