วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ที่มาร่วมกันฝึกซ้อม ร้องเพลง รำบาสโลบ เพื่อเตรียมแสดงในงานทอดกฐินสามัคคีในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ วัดอัมพวันวนาราม (วัดม่วงค่อม) หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงค่อม และวัดโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงค่อม เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลมีพื้นที่/เวทีในการแสดงออกถึงความสามารถ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันของคนในตำบลม่วงค่อม