วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการซ่อมแซมสร้างถนน บ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 2 และบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานที่กำหนด