วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. หม่อมราชวงศ์ภิญโญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง ให้เกียรติปิดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 40 ชั่วโมง วิชาอาหารไทย และขนมไทย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2565 โดยมี นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมในพิธีปิดการอบรมดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม จำนวน 5 คน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำมาต่อยอดให้กับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม และชาวตำบลม่วงค่อม