✳️ 1) ใช้พลังงานทางเลือกหรือขนส่งสาธารณะ : การเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์สาธารณะ สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันจะทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
✳️ 2) ร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติก : การใช้ถุงพลาสติกในปริมาณที่มาก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกทำให้อากาศของโลก เกิดการแปรปรวนทางอุณหภูมิแบบเฉียบพลัน
✳️3) ช่วยกันปลุกต้นไม้ : การปลูกต้นไม้มีผลต่อโลก เพราะต้นไม้เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศชั้นดี ช่วยให้ร่มเงาและยังช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี