วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.   นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในตำบลม่วงค่อม (ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566