วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565   นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ซ่อมแซมฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด พร้อมทั้ง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง บริเวณซอยชะนี ภายในหมูที่2 หลังจากที่ได้รับแจ้งถึงปัญหา ตามคำร้องของนางสุมาลี ผาผาย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม)