นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายใน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด และหมู่ที่ 9 จำนวน 1 จุด หลังจากที่ได้รับแจ้งถึงปัญหา ตามคำร้องของ(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม)