องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

คุยกับนายกนันทวัฒน์

ผมนายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหา
จากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม