วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมด้วยนักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาตินี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัยรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะแลกเปลี่ยน ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน