วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นผู้แทน นำข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร
และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันภายในองค์กร โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกวันจันทร์