เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.ม่วงค่อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในตำบลม่วงค่อมพร้อมนักเรียน แพทย์ประจำตำบล ประธานอสม. อสม. และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน
**ร่วมทำกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(ปล่อยปลา) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจังรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ. วัดโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี