วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสนอกรรมการสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยผู้ประกอบการ บริษัท ดีเจน เวสต์ แมนเนจเม้นต์ จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานจำพวก 3 ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนา ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้มีเวทีพบปะพูดคุยสอบถามข้อเสนอต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จึงเป็นหน่วยงานกลางในการจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้พูดคุยและมีส่วนร่วมในการประชาคมครั้งนี้