องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 7 วันอันตราย ดังเอกสารแนบท้าย