องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

กองคลัง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5  งาน ดังนี้
1. งานด้านการเงิน
     – งานการเงิน
     – งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน นำส่งเงินต่างๆ
     – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
     – งานเก็บรักษาเงิน
     – งานจัดทำรายงานการตัดทำเช็ค
2. งานการบัญชี
     – งานการบัญชี
     – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
     – งานงบการเงินและงบทดลอง
     – งานจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
     – งานพัฒนารายได้
     – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     – งานทะเบียนพาณิชย์
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
     – งานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
     – งานพัสดุ
     – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
     – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
5.งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ
     – งานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
     – งานตรวจสอบเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ

อัตรว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พรรณวลี

น.ส.พรรณวลี ปราบพินาจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

เด่นชัย

นายเด่นชัย ศรีชมชื่น

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สุรีพร

นางสุรีพร คำทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จันจุรี

น.ส.จันทร์จุรี สีบุญชู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นัทติกาล

น.ส.ณัฐธยาน์ สำราญวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

สุดารัตน์

น.ส.สุดารัตน์ แถวจัตุรัส

พนักงานจ้างทั่วไป

สุวนันท์

น.ส.สุวนันท์ ทรงสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565