องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

กองคลัง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5  งาน ดังนี้
1. งานด้านการเงิน
     – งานการเงิน
     – งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน นำส่งเงินต่างๆ
     – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
     – งานเก็บรักษาเงิน
     – งานจัดทำรายงานการตัดทำเช็ค
2. งานการบัญชี
     – งานการบัญชี
     – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
     – งานงบการเงินและงบทดลอง
     – งานจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
     – งานพัฒนารายได้
     – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     – งานทะเบียนพาณิชย์
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
     – งานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
     – งานพัสดุ
     – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
     – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
5.งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ
     – งานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
     – งานตรวจสอบเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ

นางเพียงใจ บุปผาสาท

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.088-647-1764

น.ส.พรรณวลี ปราบพินาจ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเด่นชัย ศรีชมชื่น

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตำแหน่งว่าง

น.ส.จันทร์จุรี สีบุญชู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ณัฐธยาน์ สำราญวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.ศรัญญา รัตนพุก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิษณุ ทรงสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.นันทรัตน์ บุญอ้อย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565