นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ

 

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์บรรจึ แต่งตั้ง โอน ย้าย การรับโอนฯ

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล